This web service does not fully support Internet Explorer versions below IE9. If you are using an earlier version, some features may be displayed incorrectly.

Regulamin korzystania z Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego repozytorium otwartych danych naukowych RepOD („Repozytorium”).
 2. Repozytorium prowadzone jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 („ICM UW”) za pośrednictwem serwisu internetowego.
 3. Repozytorium służy udostępnianiu za pośrednictwem sieci Internet danych naukowych, takich jak dane tabelaryczne, zdjęcia, materiały audiowizualne, i wszelkie inne rodzaje danych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby prowadzenia badań naukowych („Materiały”).

Zasady korzystania z Repozytorium

 1. Za pośrednictwem Repozytorium możliwe jest:
  1. przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów;
  2. przeglądanie i pobieranie Materiałów.
 2. Korzystanie z Repozytorium jest nieodpłatne.
 3. W celu skorzystania z pewnych funkcji Repozytorium (takich jak przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów, a także otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach) wymagana jest rejestracja. Korzystanie z funkcji nie wymagających rejestracji jest możliwe anonimowo, a poza rejestracją użytkownik nie jest obowiązany ujawniać danych umożliwiających jego identyfikację.
 4. W celu korzystania z Repozytorium nie jest konieczne spełnienie żadnych szczególnych wymagań technicznych, choć może to być konieczne dla korzystania z niektórych jego funkcji. Informacje o takich szczególnych wymaganiach są dostępne na bieżąco za pośrednictwem Repozytorium.

Przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów

 1. Zarejestrowany użytkownik może przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Repozytorium, a także korzystać z dodatkowych funkcji Repozytorium dostępnych zgodnie z aktualnym stanem technicznym Repozytorium.
 2. Przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Repozytorium mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
 3. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Repozytorium Materiałów:
  1. do których rozpowszechniania użytkownik nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na osobę trzecią);
  2. których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, w tym ich dobra osobiste (np. niewłaściwie zanonimizowanych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych);
  3. których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa.
 4. Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w tym godzących w zasady rzetelności naukowej.
 5. Zakazane jest dostarczanie treści niestanowiących Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 6. Dostarczenie Materiału do Repozytorium jest równoznaczne ze złożeniem przez użytkownika oświadczenia o treści zgodnej ze wzorcem Creative Commons 0, którego pełne postanowienia dostępne są pod adresem: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode („CC0”). Zakresem przedmiotowym tego oświadczenia objęte są:
  1. metadane dotyczące Materiału;
  2. ewentualne prawa wyłączne związane z Materiałem jako zestawieniem plików, takie jak prawa autorskie lub prawa do baz danych, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.
 7. W odniesieniu do każdego pliku stanowiącego element składowy Materiału, użytkownik może złożyć oświadczenie o udzieleniu licencji, do wyboru z listy dostępnej w Repozytorium. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składa się za pomocą stosownego formularza, dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników, w trakcie wprowadzania metadanych dotyczących Materiału.
 8. ICM UW będzie informować użytkowników Repozytorium o złożonych przez użytkownika oświadczeniach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, za pomocą stosownego oznaczenia na stronie poświęconej danemu Materiałowi oraz plikom stanowiącym jego elementy składowe (odpowiednio). W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, ICM UW będzie informować użytkowników Repozytorium, że korzystanie z takiego pliku jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego, o ile komukolwiek przysługują do takiego pliku jakiekolwiek prawa wyłączne.
 9. W przypadku, gdy w stosunkach pomiędzy użytkownikiem a ICM UW strony byłyby związane niniejszym Regulaminem oraz postanowieniami licencji, o których mowa w ust. 6 oraz 7 powyżej, a pomiędzy postanowieniami tych dokumentów zachodziłyby sprzeczności, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Nadawanie DOI

 1. ICM UW zapewnia przypisanie numerów DOI do udostępnianych w Repozytorium Materiałów i poszczególnych plików stanowiących ich elementy składowe. W tym celu ICM UW korzysta z usług zewnętrznego podmiotu, uprawnionego do nadawania DOI, co wiąże się z przekazaniem metadanych temu podmiotowi.
 2. Dostarczając Materiały i ich elementy składowe, użytkownik wyraża zgodę na przypisanie im numerów DOI w sposób opisany powyżej i zobowiązuje się prawidłowo wypełnić metadane.

Reklamacje, zapytania i uwagi

 1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić listem poleconym na adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, albo pocztą elektroniczną na adres repod@pon.edu.pl.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.
 3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników przetwarzanych w związku z prowadzeniem Repozytorium jest ICM UW.
 2. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Repozytorium.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.W ramach prowadzenia Repozytorium przetwarzane są następujące dane osobowe użytkowników:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. hasło w postaci zaszyfrowanej.
 4. Repozytorium wykorzystuje plik cookie w celu przechowania informacji o sesji (szczegółach połączenia klienta z serwerem). Plik jest usuwany z przeglądarki po zakończeniu sesji.
 5. Dane gromadzone w Repozytorium mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadkach określonych przez prawo.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

Odpowiedzialność

 1. ICM UW dokłada starań, aby korzystanie z Repozytorium było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania.
 2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności, ICM UW niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Materiałów.
 3. ICM UW może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Repozytorium dane niestanowiące Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a także dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. ICM UW może odmówić rejestracji lub usunąć konto użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin i pomimo wezwania nie naprawi tego naruszenia w stosownym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni.